• Утас: +976-70002255
 • Имэйл: info@hmw.mn

Дүрэм, журам

Батлав: “ХАСУ МЕГАВАТТ” ХХК –ын

ҮЭ-ийн хорооны дарга .............……………… Б.Ариунбаатар

ХАСУ МЕГАВАТТ” ХХК -ын ҮЭ-ийн Хорооны дотоод журам

Оршил

“ХАСУ МЕГАВАТТ” ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь Монгол улсын үндсэн хууль, хөдөлмөрийн тухай хууль, нийтээрээ зөвшөөрөгдсөн олон улсын хэм хэмжээ, Монгол улсын гэрээ, конвенц,ҮЭ-ийн эрхийн тухай хууль, эрхийн акт, МҮЭ-үүдийн холбооны дүрэм, ЭХГУУ-н ҮЭ-үүдийн Холбооны дүрэм болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

Ерөнхий зүйл.

 • ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхолоо хамтран хамгаалах зорилгоор эвлэлдэн нэгдсэн ардчилсан чөлөөт нэгдэл мөн.
 • ҮЭ-ийн гишүүдийнхээ нийгэм, эдийн засгийн ашиг, сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг боловсронгуй болгоход, идэвхитэй нөлөө үзүүлэхийг үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэл болгоно.
  • ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь ажиллагаандаа дор дурдсан зарчим баримтлана.
  • ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь 5 тэргүүлэгч ХШК-3 гишүүн 1 нягтлан бодогч байх ба ҮЭ-ийн Хорооны дарга 5 тэргүүлэгчийн бүрэлдэхүүнд багтан үйл ажиллагаагаа явуулна.
  • Чөлөөтэй, бие даасан, сайн дурын:
  • Эв санааны нэгдэлтэй байх:
  • Ардчилсан, хуулиа дээдэлсэн, ил тод, шударга байх:
  • Өөрийгөө удирдах, өөрийгөө санхүүжүүлэх:
  • Нутаг дэвсгэрийн байршлаар байгуулагдсан ҮЭ-ийн холбоо болон хороотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж болно.Мэргэжил үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ЭХГУУҮЭ-үүдийн холбоонд харьяалагдана.
  • ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь эмэгтэйчүүдийн, залуучуудын, эрчүүдийн болон боловсролын сайн дурын хороог өөрсдийн онцлогт тохируулан ажиллуулж болно.
  • ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь МҮЭ-үүдийн үндсэн нэгж мөн.
 1. ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь хуулийн этгээд мөн.
 2. ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн Хороо нь өөрийн үйл ажиллагааг төр, эзэд, аж ахуй, улс төрийн байгууллагаас хараат бус бие дааж явуулна. Тэдэнтэй хамтран ажиллахдаа эрх тэгш гэрээ, хэлэлцээр, түншлэлийн үндсэн дээр гишүүд ажиллагсдын эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхлыг урьтгал болгоно.

Нэгдүгээр бүлэг. Бүтэц зохион байгуулалтын зарчим

Зохион байгуулалтын үндсэн зарчим нь ҮЭ-ийн гишүүдийн эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалахад оршино.

Хоёрдугаар бүлэг. Эрх, үүрэг

Гуравдугаар бүлэг. Тэргүүлэгчдийн эрх:

Дөрөвдүгээр бүлэг.ХАСУ МЕГАВАТТ ХХК-ын ҮЭ-ийн хорооны дарга

Тавдугаар бүлэг. “Эв нэгдлийн сан”,ҮЭ-ийн гишүүн ба гишүүн

байгууллагын татвар.

Зургаа дугаар бүлэг ҮЭ- ХШК ажиллах эрх

Бус санхүүгийн шалгалт хийж болно. Шалгалтын хувиарыг ХШЗөвлөл өөрөө батлаж ҮЭ-н хороонд хүргүүлж үйл ажиллагаа явуулах бүх боломжоор хангана.

Хорооны өмч хөрөнгийн ашиглалт эзэмшилтийг хянаж баримтын шалгалт

хийж хууль дүрмэнд нийцээгүй шийдвэрт хяналт хийж хорооны хуралд

оруулна.

“ Хасу мегаватт”ХХК-ийн ҮЭХорооны тэргүүлэгчдийн

Дотоод журам, ёс зүйн дүрэм

 1. ҮЭ-ийн сонгуульд ажилтан хүн хууль тогтоомжуудыг дээдлэн сахиж, аливаад шударга байр суурьнаас хандаж бусдын эрх чөлөө, сонирхолыг дээдлэн хүндлэнэ.
 1. Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хэнийг ч ялгаварлахгүй байх зарчмыг баримтлан танил тал, албан байгуулагын эрх ашигт авталгүй байна.
 1. Байгууллага хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэлийг аливаа байдлаар задруулахгүй, байнга мэдээлэлийг цуглуулан чандлан хадгалан санал, гомдлыг шуурхай барагдуулна.
 1. Үйлдвэрчний Эвлэлийн үйл ажиллагаанд хамтын удирдлагын зарчмыг баримтлана.
 1. МҮЭ-үүдийн дүрэм болон Компанийн ҮЭХорооны дотоод журмыг сахин биелүүлж , ҮЭ-ийн эв нэгдлийг бэхжүүлж ажиллана.
 1. Албаны хэвлэлийн хуудас, тамга тэмдгийг хуулийн дагуу ашиглана.
 1. Байгууллагын эд хөрөнгө техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр мэдээлэлийг зөвхөн албандаа ашиглана.
 1. Албан бичигт зарчимч үнэнч шударга байр суурьнаас хандана.
 1. Аливаа авилгал, хээл хахуульд автахгүй муу зуршилаас ангид байна.

Тэргүүлэгчид Б.Ариунбаатар

Г.Дэлгэрхүү

Г.Халиунсүрэн

Н.Ганхуяг

Ю.Энх-Амгалан